Tłumaczenie dokumentów księgowych

Tłumaczenie dokumentów księgowych

W roku bieżącym nastąpiły zmiany w przepisach ordynacji podatkowej, w tym dotyczące tłumaczenia dokumentów księgowych. Urzędy na mocy ustawy zostały wyposażone w prawo do zobowiązania podatnika do przetłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych przez niego w obcym języku. Dotychczas takie uprawnienia miały wyłącznie organy kontroli podatkowej. Jeśli firma posiada...

Czytaj całość

Czym jest faktoring?

Czym jest faktoring?

Faktoring jest jedną z form finansowania przedsiębiorstw. Polega on na wykupieniu od przedsiębiorstwa, czyli od faktoranta, jego faktur powstałych z tytułu sprzedaży swoich produktów i usług, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Faktor, czyli wyspecjalizowana firma lub bank, przejmując od przedsiębiorstwa faktury, czyli stosując ich wykup, zobowiązana jest do częściowego...

Czytaj całość

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop poprzez odpoczynek. Jednak w przypadku, gdy pracownik nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu wypoczynkowego, zostaje mu wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop? Sytuacja taka może mieć miejsce tylko i wyłącznie w...

Czytaj całość

Czym jest umowa barterowa?

Czym jest umowa barterowa?

Umowa barterowa – jest bezgotówkową formą rozliczania transakcji, poprzez zapłatę usługą za usługę, towarem za towar, towarem za usługę bądź usługą za towar. Mimo iż transakcja odbywa się bez udziału gotówki, umowa ta ma charakter odpłatny. Jest umową nienazwaną, co oznacza, że brak jest jej szczegółowej definicji prawnej. Wymieniane towary i usługi powinny mieć taką...

Czytaj całość

Lista płac

Lista płac

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest do terminowego wypłacania wynagrodzenia za pracę pracownikowi, z którym nawiązał stosunek pracy. Podstawą do wypłacenia tych zobowiązań jest lista płac. Lista płac jest dokumentem księgowym, potwierdzającym naliczenie pensji pracownikowi, z uwzględnieniem wszystkich obowiązkowych składek finansowych. Musi ona...

Czytaj całość

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczenie w sporządzeniu sprawozdania finansowego polega na wykazaniu informacji w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi, a także na sporządzeniu informacji dodatkowej w uproszczonej formie. Nie obowiązuje zatem wypełnianie pozycji oznaczonych cyframi arabskimi. Zgodnie z art. 50 ustawy ust. 2 z 29 września 1994 r. o...

Czytaj całość