Uproszczone sprawozdanie finansowe

Uproszczenie w sporządzeniu sprawozdania finansowego polega na wykazaniu informacji w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości literami i cyframi rzymskimi, a także na sporządzeniu informacji dodatkowej w uproszczonej formie. Nie obowiązuje zatem wypełnianie pozycji oznaczonych cyframi arabskimi.

Zgodnie z art. 50 ustawy ust. 2 z 29 września 1994 r. o rachunkowości uproszczone sprawozdanie finansowe za rok 2013 mają prawo sporządzić jednostki, które w roku obrotowym, za jaki sporządzają sprawozdanie finansowe (2013), oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy (2012), nie osiągnęły dwóch z trzech wielkości:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób.
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2 000 000 euro
  1. za 2012 r. 2 000 000 euro × 4,0882 zł/euro = 8 176 400 zł
  2. za 2013 r. 2 000 000 euro × 4,1472 zł/euro = 8 294 400 zł
  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4 000 000 euro
  1. za 2012 r. 4 000 000 euro × 4,0882 zł/euro = 16 352 800 zł
  2. za 2013 r. 4 000 000 euro × 4,1472 zł/euro = 16 588 800 zł

Sprawozdanie finansoweDo sprawozdania finansowego wyrażone wielkości w euro należy przeliczyć na walutę polską, zgodnie z obowiązującym średnim kursem ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień bilansowy roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe i na dzień bilansowy roku poprzedzającego ten rok. Zasada ta nie dotyczy jedynie limitu przychodów, który zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku zastosowanie ma średni kurs NBP na 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy.

Roczne sprawozdanie finansowe winno być sporządzone w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dotrzymanie tego terminu jest obowiązkiem kierownika jednostki, który przedstawia je właściwym organom, zgodnie z postanowieniami statutu lub umowy.

Na mocy art. 50 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdań finansowych w uproszczonej formie nie stosuje się w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych; jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych; spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji.

Uproszczeń w sprawozdaniu finansowym za 2013 r. nie mogą też zastosować jednostki, dla których ten rok był pierwszym rokiem działalności. Dopiero gdy warunki dotyczące zatrudnienia, aktywów i przychodów zostaną spełnione za dwa kolejne lata, przysługuje uproszczenie w prezentowaniu danych w sprawozdaniu finansowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.