Status osób na rynku pracy wg wyników NSP 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane zgromadzone w czasie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP) z 2021 r. w zakresie sytuacji osób na rynku pracy. Raport przedstawia stan na tydzień 25-31 marca 2021 r., który był okresem obserwacji. Badanie pokazało wzrost liczby osób aktywnych zawodowo o niemal 14% oraz spadek liczby bezrobotnych o prawie 70% w porównaniu z danymi sprzed dekady. Badaniem objęto osoby w wieku od 15 lat i starsze.

Zmiany na rynku pracy w ciągu ostatniej dekady

W okresie objętym badaniem, czyli ostatnim tygodniu marca 2021 liczba aktywnych zawodowo wyniosła 17 773,6 tys. osób. W tej liczbie tylko 643,5 tys. to bezrobotni. Oznacza to stopę bezrobocia na poziomie 3,6%. W porównaniu z wynikami z 2011 kapitał ludzki na rynku pracy zwiększył się o niemal 4%. Wyraźnie zmieniły się też proporcje między pracującymi i bezrobotnymi. Tych pierwszych jest obecnie o 13,8% więcej. Liczba bezrobotnych spadła o prawie 69%. Stopa bezrobocia zmniejszyła się tym samym z 12 do 3,6%. Zebrane informacje pokazują przy tym, że populacja osób aktywnych zawodowo starzeje się. W grupie wiekowej powyżej 54 roku życia liczba pracujących wzrosła. Spadła zaś wśród młodych. 

Warto zauważyć, że wśród osób pracujących pod koniec marca 2021, czyli w liczbie 17 130,1 tys., było 9 093,7 tys. mężczyzn i 8 036,4 tys. kobiet. W ciągu dekady liczba tych pierwszych podniosła się o 10%, a kobiet o trochę ponad 18%. Wzrosty są również zauważalne, jeśli podzielimy aktywnych zawodowo na mieszkańców miast i wsi. Wśród ludności miejskiej liczba pracujących skoczyła o niemal 13%, a na wsiach o 15,3%.

Raport NSP 2021 jasno pokazuje, że osoby w wieku produkcyjnym stanowią większość grupy aktywnych zawodowo. Jest to niemal 93% ogółu. Pracujący seniorzy odpowiadają za 7,1%. Reszta to pracujące osoby bardzo młode, czyli w wielu od 15 do 17 lat. 

W 2011 sytuacja ta wyglądała inaczej. Grupa osób pracujących w wieku produkcyjnym zwiększyła się o 6,5%. W ciągu dekady trzykrotnie wzrosła też liczba aktywnych zawodowo seniorów. Skok ten widać zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet po 65 roku życia. Warto zauważyć, że między 2011 a 2021 spadła liczba pracujących w wieku od 15 do 34 lat. Jest to spadek o 7,7%. Jak już mówiliśmy, w tym samym czasie wzrósł odsetek aktywnych zawodowo seniorów i osób w grupie wiekowej od 35 do 44 lat.

Bezrobotni

W marcu 2021 liczba bezrobotnych wyniosła 643,5 tysiąca. Co ciekawe ponad 60% tej liczby stanowią mieszkańcy miast. W ciągu dekady wartość ta zmniejszyła się o 1 406,6 tysiąca. Jest to spadek o niemal ⅔. Liczba ta zredukowała się wśród kobiet o aż 70,5%. Mężczyzn bez pracy jest w 2021 o prawie 67% mniej niż 10 lat wcześniej. Według analizy NSP 2021 osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 99% wszystkich bezrobotnych.

Stopa bezrobocia to wskaźnik mierzący jego natężenie wśród osób aktywnych zawodowo. Jej wartość w marcu 2021 wyniosła 3,6%. Między badaniem z 2011 a 2021 zmniejszyła się o 8,4%. Według analizy najmniej osób aktywnych zawodowo znajduje się obecnie w grupie wiekowej  między 15 a 24 lata. Nic w tym dziwnego, młodym ludziom trudno wejść na rynek pracy, a osoby przed wiekiem produkcyjnym w większości nie pracują. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.