Pogorszenie na rynku pracy

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że spowolnienie gospodarcze zaczyna oddziaływać na polski rynek pracy. Bezrobocie pomimo nieznacznego wzrostu wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Natomiast odnotowano pogorszenie w statystykach dotyczących wolnych etatów.

Pod koniec IV kw. 2022 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 115,7 tys., co było wynikiem niższym w stosunku do poprzedniego kwartału o 14,6%. Natomiast porównując ten wynik z analogicznym okresem w roku 2021, liczba wolnych miejsc pracy zmalała o 15,8%.

W skali roku odnotowano spadki zarówno w liczbie nowo utworzonych miejsc pracy (o 21,3%), jak i tych zlikwidowanych (14,3%).

Według komunikatu GUS w ostatnim kw. 2022 r. wolne miejsca pracy zgłosiło 5,2% spośród 630,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej. Był to spadek o 0,6 pp. w porównaniu do danych z końca 2021 r. Zdecydowana większość wakatów (81,1%) przypadło na sektor prywatny. Natomiast niemal połowa (49,7%) podmiotów dysponująca wolnymi miejscami pracy liczyła do 9 osób pracujących.

Większość ofert pracy (55,7%) pochodziła od biznesów zatrudniających minimum 50 osób, z czego 79,8% ogólnej liczby przypadała na sektor prywatny.

Wskaźnik wolnych miejsc pracy

Jest to istotny wskaźnik, gdyż stanowi jedną z miar oceny sytuacji na rynku pracy pod względem zgłaszanego popytu na pracę. Określa on udział wolnych miejsc pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych etatów w danym okresie. Odczyt na koniec IV kw. 2022 r. wyniósł 0,92%, co wskazuje na lekkie ochłodzenie rynku. Otóż okazał się on niższy w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. o 0,2 pp. a także o 0,15 pp. z III kw. 2022 r. Natomiast najwyższy wskaźnik został odnotowany w grupie zawodów z kategorii „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy”.

Stosunek liczby nowo utworzonych miejsc pracy do zlikwidowanych

Badanie popytu na pracę umożliwia również analizowanie sytuacji na rynku pracy odnośnie do nowopowstałych i zlikwidowanych miejsc zatrudnienia. IV kw. 2022 r. przyniósł 88,6 tys. nowych miejsc pracy. W tym samym okresie zlikwidowano ich 55,6 tys. Wynika z tego, że ostatni kw. ubiegłego roku zaowocował 33 tys. nowymi wakatami. GUS wskazuje, że w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. jest to spadek o 21,3% względem wzrostu o 23,1% w IV kw. 2021 r. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zlikwidowanych miejsc pracy (o 14,3%, wobec wzrostu o 20,3%).

Bezrobocie wciąż niskie  

Według danych GUS, stopa bezrobocia mierzona w odsetku bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do całości ludności cywilnej aktywnej zawodowo, pod koniec stycznia tego roku wyniosła 5,5%, co było zaledwie minimalnym wzrostem. Według BAEL to 2,9%, co stanowi drugi najniższy wynik w UE. Obecnie w Polsce pada rekord aktywności zawodowej. W IV kw. 2022 r. aktywnych zawodowo było 58,2% osób powyżej 15. roku życia. Według ekspertów w najbliższym czasie spowolnienie gospodarcze będzie zauważalne głównie w spadającej liczbie nowych miejsc pracy i hamowaniu wzrostu płac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.