Jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop poprzez odpoczynek. Jednak w przypadku, gdy pracownik nie może skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu wypoczynkowego, zostaje mu wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Kiedy przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Accountant Working At The OfficeSytuacja taka może mieć miejsce tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub jej wygaśnięcia, gdy pracodawca nie udzielił tego urlopu w czasie trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy następuje wygaśnięcie umowy o pracę, ale zostaje ona przedłużona lub bezpośrednio po niej podpisana nowa z obecnym pracodawcą ekwiwalent pieniężny nie przysługuje. Do wypłaty takiego ekwiwalentu nie ma prawa również pracownik nadal zatrudniony.

Wysokość ekwiwalentu za urlop

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy jest proporcjonalna do okresu zatrudnienia w roku w którym ustaje stosunek pracy. W przypadku urlopów zaległych ekwiwalent należy się pracownikowi w pełnym wymiarze, pod warunkiem, że nie doszło do przedawnienia prawa do tego urlopu, a ma to miejsce z upływem trzech lat od dnia ustania zatrudnienia. Wysokość ekwiwalentu za zaległy urlop obliczana jest na podstawie wynagrodzenia z okresu poprzedzającego miesiąc rozwiązania stosunku pracy.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy obliczany jest na podstawie sumy wynagrodzeń miesięcznych (bez nagród, wynagrodzeń za czas choroby, odpraw pieniężnych) obowiązujących w danym roku kalendarzowym podzielonych przez współczynnik obowiązujący danego roku kalendarzowego.

Współczynnik służący do obliczenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wylicza się na każdy rok z osobna poprzez odjęcie od liczby dni w danym roku kalendarzowym, sumy liczby dni przypadających na niedzielę, święta i wolne dni wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Otrzymany wynik następnie dzieli się przez 12.

W 2014 roku współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,83, a jego wartość wynikła z następującego wyliczenia:

365 dni w roku pomniejszone o (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty) = 250

250 : 12 = 20,83.

Otrzymany wskaźnik dotyczy pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, w podstawowym systemie czasu pracy (8 godzin) od poniedziałku do piątku.

Współczynnik ekwiwalentu pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy przedstawia się następująco:

1/2 etatu (1/2 × 20,83) – 10,42,

3/4 etatu (3/4 × 20,83) – 15,62,

1/4 etatu (1/4 × 20,83) – 5,21,

1/3 etatu (1/3 × 20,83) – 6,94,

Ustalony współczynnik stosowany jest do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop bieżący, jak i zaległy. Aby otrzymać wysokość ekwiwalentu za urlop za 1 godzinę pracy należy otrzymany ekwiwalent za jeden dzień urlopu podzielić przez liczbę godzin pracy, do której zobowiązany jest pracownik.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika to wynik mnożenia wartości za jedną godzinę urlopu przez liczbę godzin, które pracownik nie wykorzystał ze swojego urlopu wypoczynkowego.

W przypadku, gdy nastąpiła śmierć pracownika, ekwiwalent za urlop w roku, w którym ustał stosunek pracy przysługuje małżonkowi, bądź osobom uprawnionym do korzystania z renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Jeżeli takich osób nie ma wartość ekwiwalentu przechodzi do masy spadkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.