Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r.

Od września br. wchodzi w życie Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Co to oznacza dla pracowników?

Jednym z założeń nowelizacji jest rozszerzenie grupy osób uprawnionych do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego na pracujących członków najbliższej rodziny innych niż ojciec dziecka – np. brata, siostrę, dziadka lub babcię. Jest to możliwe w przypadku zgonu matki, porzucenia dziecka przez matkę, stanu zdrowia matki uniemożliwiającego jej osobistą opiekę nad dzieckiem, oraz w sytuacji, gdy matka ma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W trakcie takiego urlopu pracownicy są chronieni przed rozwiązaniem stosunku pracy (poza zwolnieniem dyscyplinarnym oraz upadłością bądź likwidacją zakładu pracy).

perhapzz/bigstockphoto.com

Nowelizacja wprowadza również obowiązek wydania świadectwa pracy w określonym terminie. Jest nim dzień ustania stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe z przyczyn obiektywnych, pracodawca zobowiązany jest dostarczyć pracownikowi świadectwo w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu. Niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywną od tysiąca do 30 tysięcy złotych, a pracownik w tej sytuacji ma prawo wystąpić do sądu pracy.

Zmienia się także zakres żądania odszkodowania za mobbing. Do tej pory pracownik mógł żądać odszkodowania jedynie po ustaniu stosunku pracy na skutek mobbingu. Obecnie ma do tego prawo, jeśli poniósł konkretną szkodę, niezależnie od tego, czy stosunek pracy nadal trwa, czy został rozwiązany.

Kolejna zmiana dotyczy definicji dyskryminacji. Do tej pory obejmowała ona gorsze traktowanie pracownika z określonych przyczyn – wieku, płci, umowy na czas określony bądź nieokreślony, a także wymiaru czasu pracy. Teraz definicja ma być rozszerzona na gorsze traktowanie pracownika z jakichkolwiek przyczyn nieuzasadnionych obiektywnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.