Uproszczone sprawozdania finansowe

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa (jednostki budżetowej) stanowi zestawienie informacji charakteryzujących jego sytuację finansową, aktualny stan majątkowy oraz efekty prowadzonej przez niego działalności.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna ona obejmować:

  • bilans (zestawienie aktywów i pasywów, zgodne ze stanem na dzień jego sporządzania),
  • rachunek zysków i strat, informujący o efektywności wykorzystania posiadanego potencjału (środków produkcji i zasobów ludzkich),
  • rachunek przepływów pieniężnych (Cash flow), informujący o płynności finansowej przedsiębiorstwa,
  • informację dodatkową, zawierającą wprowadzenie do sprawozdanie finansowego, przyjęte przez przedsiębiorstwo zasady rachunkowości i objaśnienia do poszczególnych zestawień.

Uproszczone sprawozdania finansoweJednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są firmy prowadzące tak zwaną pełną księgowość (księgi rachunkowe), czyli handlowe spółki osobowe i kapitałowe (w tym organizacje), przedsiębiorstwa państwowe, a także osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym wyniosły minimum równowartość 1 200 000 euro – ewentualnie same wybrały pełną formę księgowości.

Wymóg prowadzenia przez określone przedsiębiorstwa sprawozdawczości finansowej nakłada na nie obowiązek gromadzenia i przedstawiania wielu danych, dotyczących działalności firmy, co w wielu przypadkach może być co najmniej kłopotliwe. Istnieją jednak okoliczności, w których przedsiębiorstwa mogą sporządzać uproszczone – a więc wymagające o wiele mniejszej ilości informacji – sprawozdania finansowe. Jest to możliwe, jeżeli w roku obrotowym (w Polsce tożsamym z rokiem kalendarzowym), za które sporządzane jest sprawozdanie oraz w roku poprzedzającym nie osiągnęły dwóch z następujących przesłanek:

  1.  średnioroczne zatrudnienie, w przeliczeniu na pełne etaty, wynoszące nie więcej niż pięćdziesiąt osób,
  2.  suma aktywów w bilansie na koniec roku obrotowego nie większa niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro,
  3.  przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz przeprowadzonych operacji finansowych nie większe niż równowartość 4 000 000 euro.

W takiej sytuacji, informacja dodatkowa również sporządzana jest w formie uproszczonej.

Tak, jak w przypadku pełnej sprawozdawczości finansowej, roczne uproszczone sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy powinno być sporządzone w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego (tj. 31 grudnia roku obrotowego), najpóźniej do 31 marca.

Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego nie dotyczy banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz firm (jednostek), które rozpoczęły swoją działalność w ciągu roku obrotowego, za który chcą sporządzić sprawozdanie finansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.