Samochód w firmie – zmiany od kwietnia 2014

Od 1 kwietnia 2014 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odliczania i rozliczania VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Znowelizowane przepisy wprowadzają ograniczenie prawa do odliczania VAT w pojazdach wykorzystywanych zarówno do działalności gospodarczej oraz do celów prywatnych podatnika. Pełne odliczenie VAT przysługuje tylko w przypadku, gdy samochód będzie wykorzystywany wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej.

Protection Of CarOgraniczone do 50% prawo do odliczenia VAT-u w przypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dotyczy sytuacji, gdy pojazd używany jest do celów mieszanych. Za te uważa się wykorzystywanie pojazdu do celów działalności gospodarczej i jednoczesnego wykorzystywania go do celów prywatnych. W tej sytuacji nawet jednokrotne użycie samochodu w celu prywatnym zmusza podatnika do rozliczenia podatku VAT na poziomie 50%.

Dlatego też przyjęto, że każdy pojazd samochodowy służy użytkowi mieszanemu. Szczególnie dotyczy to osób fizycznych, które działalność gospodarczą w swoim miejscu zamieszkania. Tutaj nałożone odgórne założenie, że pojazd eksploatowany jest w trybie mieszanym.

Samochód firmowy w świetle ustawy

Do ustawy o podatku VAT wprowadzono również precyzyjną definicję pojazdu samochodowego, która stanowi, że jest to pojazd o nieprzekraczalnej masie 3,5 tony. Dodatkowo możliwości konstrukcyjne pojazdu umożliwiają poruszanie się nim z prędkością powyżej 25km/h. Tym samym do grupy pojazdów z ograniczoną możliwością odpisu VAT dodano motocykle. Ograniczenie natomiast nie dotyczy pojazdów rolniczych, czyli ciągników, jak również motorowerów.

Ograniczenie w odliczaniu VAT za paliwo

Ustawodawca w przypadku niektórych pojazdów zawiesił również prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa. Odliczenia nie będzie można stosować do dnia 30 czerwca 2015 r. w przypadku paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu. Zawieszenie tego prawa nie dotyczy rozliczeń podatkowych dla samochodów wykorzystywanych tylko i wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. Ograniczenie w odliczaniu VAT nie mają natomiast zastosowania w momencie, gdy samochód użytkowany jest tylko do działalności gospodarczej, konstrukcja jego uniemożliwia wykorzystanie go do innych celów niezwiązanych z prowadzonym biznesem.

Ewidencja przebiegu pojazdu

Jeżeli podatnik stwierdzi, że pojazdy samochodowe wykorzystywane przez niego do działalności gospodarczej używane są wyłącznie do tej działalności, musi dodatkowo prowadzić (dla tych pojazdów) ewidencję przebiegu pojazdu.

Ewidencję przebiegu pojazdu trzeba prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego do działalności gospodarczej podatnika do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu wyłącznie do tej działalności. Podatnicy, którzy nabyli samochody do końca marca 2014 r., ewidencję tę muszą prowadzić począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia br. wydatek związany z tymi pojazdami.

Ewidencja powinna zawierać przede wszystkim numery rejestracyjne pojazdu, czas prowadzenia ewidencji przebiegu, stany licznika, trasy przejazdów, kierowcę i opis celu podróży.

W przypadku pojazdów wykorzystywanych tylko i wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik będzie zobowiązany dostarczyć do Urzędu Skarbowego informację VAT-26. Jeżeli tego nie zrobi w ciągu 7 dni od daty pierwszych poniesionych wydatków na samochód już po zmianie przepisów, nie będzie miał prawa do pełnego odliczenia podatku VAT. W tym przypadku będzie traktowany jak właściciel pojazdu wykorzystywanego do celów mieszanych. Należy również pamiętać, że VAT-26 i ewidencja przebiegu pojazdu będą podlegały szczegółowej weryfikacji przez organy podatkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.