Rejestracja umów o dzieło wymagana od 1 stycznia

Od nowego roku w życie wszedł obowiązek rejestrowania umów o dzieło. Dotyczy on wszystkich płatników składek, a także osób fizycznych zlecających wykonanie dzieła.

Obowiązek ten wynika art. 22 Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 36 dodano ust. 17, który brzmi: „Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy”.

Kontrola PIP

fot. Bernie123/bigstockphoto.com

Płatnik składek, a także osoba fizyczna zlecająca wykonanie dzieła, musi zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych fakt zawarcia umowy o dzieło. Z obowiązku tego wyłączone są podmioty i jednostki organizacyjne nie będące płatnikiem składek, które nie muszą rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, ponieważ nie zgłaszają do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego.

Do ZUS nie trzeba zgłaszać umów:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenia umowy o dzieło dokonuje się na specjalnym formularzu RUD, który można złożyć drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Można go również pobrać ze strony ZUS, a następnie dostarczyć do urzędu w postaci papierowej.

Formularz podzielony jest na trzy bloki, w których wskazuje się następujące dane:

  • w bloku I – swoje dane, czyli zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
  • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarłeś umowę o dzieło,
  • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do) oraz liczbę zawartych umów.

W formularzu elektronicznym można przekazać dane o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą. Dla każdego wykonawcy trzeba wypełnić oddzielny formularz RUD. W formularzu papierowym również można przekazać dane o maksymalnie dziesięciu umowach o dzieło zawartych z danym wykonawcą, ale na jednym formularzu można wskazać umowy dla kilku (maksymalnie dziesięciu) wykonawców.

ZUS należy poinformować o wszystkich umowach o dzieło zawieranych po 1 stycznia, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.