Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat lub rachunek wyników (z angielskiego zwany income statement) to część sprawozdania finansowego, który zawiera zestawienie wszystkich przychodów i kosztów danej spółki, które wynikają z jej działalności.

W zależności od charakteru danej działalności może zawierać różne informacje. Stanowi syntezę zestawienia operacji finansowych, które były przeprowadzone w firmie w danym okresie czasu  –  zazwyczaj jest to rok. Obok bilansu stanowi kluczowy element sprawozdania finansowego danej jednostki gospodarczej. Można go sporządzić w wariancie kalkulacyjnym lub porównawczym.

Hvostik/bigstockphoto.com

Hvostik/bigstockphoto.com

Wariant kalkulacyjny bazuje na kalkulacyjnym układzie kosztów i klasyfikuje koszty względem miejsc ich powstawania. Wyróżnia się tam konta:

 • produkcja podstawowa (rejestrowane są tam koszty bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym);
 • koszty wydziałowe (pośrednie koszty produkcji);
 • produkcja pomocnicza;
 • koszty ogólne zarządu (koszta związane z funkcjonowaniem zarządu i administracji przedsiębiorstwa);
 • koszty sprzedaży (koszta związane z kosztami towarzyszącymi sprzedaży produktów np. dystrybucją).

Wariant kalkulacyjny klasyfikuje koszty względem miejsc ich powstawania, bazując na kalkulacyjnym układzie kosztów. W układzie tym wyróżniane są konta „Produkcja podstawowa”, „Koszty wydziałowe”, „Produkcja pomocnicza”, „Koszty ogólnego zarządu” oraz „Koszty sprzedaży”. Na koncie „Produkcja podstawowa” rejestrowane są koszty bezpośrednio związane z procesem produkcyjnym. Zapisy konta „Koszty wydziałowe” stanowią pośrednie koszty produkcji. Konto „Koszty ogólnego zarządu” obrazuje koszty związane z funkcjonowaniem zarządu oraz administracji przedsiębiorstwa, natomiast „Koszty sprzedaży” związane są z kosztami towarzyszącymi sprzedaży produktów – dystrybucją, transportem, etc.

W wariancie porównawczym bazuje się na rodzajowym układzie kosztów. Wyróżnia się tam następujące konta:

 • zużycie materiałów i energii;
 • wynagrodzenie;
 • ubezpieczenie społeczne  i inne świadczenia;
 • amortyzacja;
 • usługi obce;
 • podatki i opłaty;
 • pozostałe koszta rodzajowe.

Główne elementy rachunku zysków i strat to:
+ przychody ze sprzedaży netto
– koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= zysk/strata na sprzedaży (brutto)
–  koszty ogólne zarządu
– koszty sprzedaży
= zysk/ strata na sprzedaży (netto)
+ pozostałe przychody operacyjne
– pozostałe koszty operacyjne
= zysk/ strata na działalności operacyjnej (EBIT)
+ przychody finansowe
– koszty finansowe
= zysk/ strata brutto (EBT)
– podatek dochodowy
= zysk/strata netto (EAT).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.