PIT 36L

Deklarację PIT 36L mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy jako formę rozliczania dochodu wybrali podatek liniowy. Krąg zobowiązanych ograniczony jest ponadto do przedsiębiorców, którzy do 20 stycznia złożyli stosowne oświadczenie, a także prowadzących działalność pozarolniczą, i będących wspólnikami spółek osobowych opodatkowanych podatkiem PIT.

PIT 36LDeklarację taką mogą złożyć również przedsiębiorcy zajmujący się działami specjalnymi produkcji rolnej, którzy do 30 listopada roku poprzedniego złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania stawką 19%. Ta forma rozliczenia ogranicza się do przedsiębiorców, ponieważ podatek w wysokości 19% nalicza się bez względu na wysokość uzyskanych dochodów z działalności. Nie uwzględnia się przy tym kwoty wolnej od podatku, ani górnej granicy dochodu, tj. kwoty 85 528 zł, od którego płaci się już wyższy 32% podatek. Z PIT 36L nie mogą także wspólnie skorzystać małżonkowie, ani osoba samotnie wychowująca dziecko.

Deklarację taką składają więc przedsiębiorcy, którzy spełnili poniższe wymagania:

  • prowadząc działalność w 2014 roku złożyli do stycznia 2014 r., oświadczenie, że chcą rozliczać się w formie liniowej,
  • rozpoczęli działalność w 2014 r. i na formularzu CEiDG-1 złożyli oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.

Oświadczenie o wyborze liniowej formy opodatkowania składa się raz, chyba że zostanie ono odwołane poprzez złożenie deklaracji o wyborze innej formy opodatkowania na kolejny rok podatkowy. Oświadczenie w tym zakresie należy złożyć do 20 stycznia, i jest to termin, który nie podlega przywróceniu. W przypadku zarejestrowania działalności już w czasie trwania roku podatkowego, jeśli przedsiębiorca nie złożył oświadczenia na druku CEiDG-1, musi to zrobić najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Przedsiębiorcy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej wyboru liniowej formy opodatkowania dokonują na podstawie prowadzonych ksiąg, nie zaś korzystając ze stawek z tabeli działów specjalnych produkcji rolnej. W tym wypadku oświadczenie składa się do 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy, a jeśli przedsiębiorca rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego – w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działów specjalnych.

Opodatkowanie podatkiem liniowym obejmuje wszystkie dochody uzyskane i opodatkowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik nie może więc połączyć rozliczania podatkiem liniowym dochodów z działalności, wraz z dochodami uzyskanymi ze spółki osobowej, które opodatkowane są według skali. Ewentualnie może korzystać w tym wypadku z opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym.
Od dochodu opodatkowanego na podstawie PIT 36L podatnik odliczyć może jedynie składki na ZUS, i na IKZE (Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego). Natomiast od ustalonego w ten sposób podatku odliczyć można składki na ubezpieczenie zdrowotne i ulgę abolicyjną.

W niektórych sytuacjach podatnik posługujący się deklaracją PIT 36L może być zmuszony do złożenia również innych dokumentów. Inne źródła przychodu rozlicza się bowiem niezależnie od przychodów uzyskanych z działalności, a wykazanych w deklaracji PIT 36L.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.