Niezapłacone faktury a podatki

Brak regulacji należnych płatności w odpowiednich terminach to dla osób prowadzących własną działalność spore obciążenie. Pomimo tego, iż wierzyciel nie otrzymuje należnej zapłaty, jest on zobowiązany do uiszczenia podatku dochodowego oraz VAT. Wiąże się to z tym, że podatki te objęte są rozliczaniem za pomocą metody memoriałowej, a to oznacza, że należy się rozliczyć, nawet gdy zapłata nie została uregulowana. Warto dowiedzieć się, z jakich ulg można skorzystać w takiej sytuacji.

Odzyskanie podatku VAT możliwe

Wprowadzona została procedura, która umożliwia odzyskanie podatku, który został odprowadzony od nieopłaconej faktury. Jeżeli starania o odzyskanie należności nie przyniosą rezultatu, to po upływie 90 dni od daty określonej na fakturze przedsiębiorca może rozpocząć starania o odzyskanie podatku VAT. Procedura taka nazywana jest często ulgą na złe długi. Dodatkowo musi być spełnionych łącznie kilka innych przesłanek:

  • zarówno wierzyciel jak i dłużnik muszą być zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT,
  • dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, w trakcie restrukturyzacji albo w trakcie likwidacji swojej firmy,
  • realizowana transakcja musi dotyczyć działalności wierzyciela i dłużnika, z których podatki odprowadzane są na terenie Polski,
  • od momentu zawarcia umowy lub wystawienia faktury nie mogą upłynąć dwa lata.

Rawpixel.com/bigstockphoto.com

Istotne jest, by wszystkie te przesłanki zostały spełnione łącznie na dzień miesiąca, który poprzedza dzień złożenia deklaracji podatkowej.

Brak należności a podatek dochodowy

Istnieje również możliwość, by odzyskać zapłacony podatek dochodowy. Sama procedura jest bardziej skomplikowana, ale jak najbardziej możliwa do zrealizowania. Aby tego dokonać, wierzytelności powinny zostać zaliczone jako przychody należne, a brak możliwości ściągnięcia takiej należności został potwierdzony. Wówczas konieczne jest, by przedsiębiorca posiadał postanowienie o nieściągalności albo postanowienie sądu traktujące o postępowaniu upadłościowym dłużnika, które oddalono, umorzono lub zakończono. Można również przedstawić protokół sporządzony przez podatnika, stwierdzający, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty, jednakże dotyczy to sytuacji, kiedy należność dotyczy niskiej kwoty.

Co więcej, nowelizacja ustawy z 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wprowadziła nową podstawę rozliczania przedterminowych płatności. Zgodnie z nią podstawa obliczenia podatku podlega zwiększeniu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, którego nie uregulowano. Podatnik musi uwzględnić takie zwiększenie, jeśli nie zostanie ono wyrównane do dnia złożenia deklaracji podatkowej. Jeśli opłata należności nastąpi później, wówczas podatnik może dokonać zmniejszenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia straty w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym zobowiązanie to zostało uregulowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.