Likwidacja zawieszonej działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności niesie za sobą daleko idące konsekwencje w zakresie funkcjonowania firmy. Przedsiębiorca posiada w tym czasie prawo do wykonywania wszelkich czynności koniecznych do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodu, do przyjmowania należności, a także obowiązek regulowania swoich długów, które powstały przed dniem zawieszenia działalności. Dodatkowo ma on prawo do zbywania wyposażenia i środków trwałych, do osiągania przychodów finansowych, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia. Mimo iż przedsiębiorca faktycznie nie prowadzi działalności to może zostać poddany kontroli na podstawie obowiązujących przepisów prawa przewidzianych dla przedsiębiorców, którzy działalność wykonują. Jeśli przemawiać będą za tym okoliczności lub taka będzie wola przedsiębiorcy, może on również zlikwidować swoją działalność.

Likwidacja działalności gospodarczej

fot. andres/bigstockphoto.com

Likwidacja nie zawsze oznacza zakończenie funkcjonowania na rynku, a może wynikać na przykład z przeniesienia majątku do innych przedsiębiorstw. Jednakże koniec prowadzenia działalności pod daną firmą skutkuje określonymi konsekwencjami prawnymi i podatkowymi.

Na dzień likwidacji podatnik musi sporządzić:

  • wykaz składników należących do firmy na dzień likwidacji, co jest niezbędne dla celów podatkowych od osób fizycznych,
  • spis z natury, niezbędny, dla celów sporządzania KPiR oraz dla celów podatku od towarów i usług.

Majątek objęty powyższymi wykazami należy spisać zgodnie z wymaganiami przepisów podatkowych, wycenić zgodnie z zasadami wycen oraz opodatkować w sposób odpowiedni dla podatku dochodowego i podatku VAT.

Od strony formalnej natomiast niezbędne jest złożenie stosownego wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na formularzu CEiDG-1, a szczegółowe informacje na temat jego wypełnienia można znaleźć na stronie Ministerstwa Gospodarki. Jeśli w ciągu dwóch lat od zawieszenia działalności przedsiębiorca nie podejmie kroków zmierzających do likwidacji, działalność zostanie wykreślona z ewidencji na podstawie decyzji administracyjnej.

Wniosek o wykreślenie firmy z CEiDG należy złożyć w terminie 7 dni od stałego zaprzestania prowadzenia działalności. Za dzień taki uważa się dzień, w którym przedsiębiorca podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności oraz kiedy podejmie czynności zmierzające do jej likwidacji.

Majątek pozostały w firmie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednak dopiero w chwili jego płatnego zbycia. Natomiast opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają towary własnej produkcji, a także towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, jeżeli przysługiwało w stosunku do nich prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Osoby prowadzące KPiR nie są zobowiązane do sporządzania remanentu likwidacyjnego, w zamian muszą sporządzić wspomniany wykaz składników majątku na dzień likwidacji, przeznaczonego do dokumentacji własnej. Podatnicy VAT natomiast zobowiązani są do sporządzenia spisu z natury w przypadku zaprzestania czynności podlegających opodatkowaniu. Spis taki należy załączyć do deklaracji podatkowej za okres obejmujący dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

One comment

  1. Jeśli mam zawieszoną działalność powiedzmy od 01.01.2017 i teraz chcę zamknąć ją, to datę stałego zaprzestania prowadzenia działalności określić na dzień złożenia wniosku czy dzień zawieszenia jej?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.