Likwidacja firmy

W przypadku indywidualnie prowadzonej działalności decyzja o likwidacji firmy należy do przedsiębiorcy, który składa wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej.

Likwidacja firmyWykreślenie wpisu w CEIDG

Podstawowym krokiem do likwidacji firmy jest złożenie wniosku o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek należy złożyć w ciągu 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej:

 • na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Weryfikacja wniosku odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego,
 • przy użyciu kreatora, który przeprowadzi przez całą procedurę krok po kroku,
 • przy użyciu formularza wniosku CEIDG-1 odręcznie bez poprawek i skreśleń.

Wniosek o zaprzestanie wykonywania działalności do CEIDG może być złożony drogą elektroniczną (musi być wtedy opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym), osobiście przez przedsiębiorcę w dowolnym urzędzie gminy, który przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, bądź wysłany listem poleconym. Wniosek przesłany listem poleconym winien być poświadczony przez notariusza. Wykreślenie wpisu w CEIDG nie jest równoznaczne z usunięciem z ewidencji informacji o firmie. Dane dotyczące działalności nadal są dostępne publicznie,łącznie z informacją o dacie wykreślenia.

Obowiązek wobec ZUS

 • w przypadku firmy bez osób zatrudnionych na umowę o pracę przedsiębiorca wyrejestrowuje się z ubezpieczenia na formularzu ZUS ZWUA (jeżeli pod ubezpieczenie podlegają członkowie rodziny to również jest obowiązek wyrejestrowania)

Ewidencje majątku firmowego do celów rozliczenia podatków dochodowych, przechowywane w dokumentacji:

 • Wykaz składników majątku firmy, obejmujący wszystkie rzeczy i wartości niematerialne rozliczone w ramach działalności (podstawa zamknięcia KpiR).
 • Spis z natury dla celów podatku dochodowego.
 • Spis z natury do celów PIT jest to wykaz towarów i materiałów handlowych pozostałych na dzień likwidacji firmy. Spis zawiera przede wszystkim wycenę i pełni funkcję remanentu końcowego na podstawie, którego przedsiębiorca płaci ostatnią zaliczkę na podatek. dochodowy i który zostaje wykazany w zeznaniu rocznym.
 • Spis z natury dla celów VAT obejmujący wszystkie składniki majątku firmy (środki trwałe, towary handlowe, wyposażenie, grunty itp.). W spisie tym zawarte są części majątku firmowego, które pozwalały na odliczenie VAT. Na podstawie zapisów w spisie z natury należy obliczyć podatek VAT, co oznacza zwrot VAT pasńtwu od zakupów wrzuconych w koszty, które pozwalały na jego odliczenie.

Obowiązek wobec Urzędu Skarbowego

 • Złożyć formularz zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-3 dla osób fizycznych i NIP-2 dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej będących podatnikiem lub płatnikiem).
 • Do zgłoszenia aktualizacyjnego dotyczącego likwidacji działalności gospodarczej należy dołączyć urzędowo poświadczone (przez pracownika Urzędu Skarbowego) kopie dokumentów potwierdzających likwidację.
 • Zgłoszenie naczelnikowi US na formularzu VAT-Z zaprzestania wykonywania czynności podlegających VAT jeżeli podmiot był zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 • Do 25 dnia miesiąca po rozliczonym okresie złożyć deklarację VAT za bieżący okres rozliczeniowy i podatek wynikajacy ze spisu z natury wraz z informacją o jego sporządzeniu.

Kasa fiskalna w likwidowanej firmie

 • Kończąc działalność należy w obecności urzędnika skarbowego dokonać odczytu pamięci kasy fiskalnej. Samo urządzenie bez pamięci można wykazać w remanencie likwidacyjnym (sprzedać, zezłomować, zutylizować sporządzając protokół). W przypadku korzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej i użytkowania jej krócej niż 3 lata przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu odliczonej kwoty do urzędu skarbowego.

Podatek dochodowy ze sprzedaży składnika majątku zlikwidowanej firmy

 • Występuje obowiązek zapłaty na podatek dochodowy (z jakiego korzystał przedsieiorca prowadząc działalność) w związku ze sprzedażą składnika zlikwidowanego majątku, jeśli w dniu sprzedaży nie minęło 6 lat od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano likwidacji działalności oraz wykazania tego w rocznym zeznaniu PIT. .

Obowiązek archiwizowania dokumentacji firmy do 5 lat

 • Urząd skarbowy może przeprowadzić kontrolę podatkową w zlikwidowanej firmie. Wobec tego istnieje obowiązek zachowania całej dokumentacji, w tym wydruków z KPiR, rejestrów VAT, faktur i rachunków, potwierdzeń zapłaty itd. przez okres 5 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.