Kwalifikacje licencjonowanych księgowych

Księgowość to nieodłączny element każdej działalności gospodarczej. Odpowiednio prowadzona, pozwala na dokładną kontrolę nad stanem finansowym firmy oraz ułatwia odprowadzanie podatków. Z tego też powodu obecność księgowego w firmie jest bardzo pomocna. I w przeciwieństwie do księgowości prowadzonej zewnętrznie, przez biuro rachunkowe, posiada ona znacznie więcej zalet. Do najważniejszych należy oczywiście możliwość natychmiastowego wyjaśnienia niejasności oraz poprawy nieścisłości w księgach rachunkowych. Nie bez znaczenia jest także to, że dzięki temu mamy wgląd w księgi rachunkowe w dowolnym momencie.

Nie można również zapominać o tym, że dobry księgowy może także być ważnym organem doradczym w przedsiębiorstwie, dzięki posiadanej wiedzy o finansach. Dlatego też tak ważne jest znalezienie odpowiedniego księgowego, który będzie posiadał wszystkie niezbędne certyfikaty, potrzebne do wykonywania zawodu, będące poświadczeniem jego wiedzy i umiejętności.

Najważniejszą rzeczą konieczną do tego aby otrzymać licencję księgowego jest odpowiednio udokumentowana praktyka zawodowa. Ministerstwo finansów określiło, na jakich warunkach może to nastąpić. Aby otrzymać licencję księgowego trzeba spełnić co najmniej jeden z nich.

Warunki otrzymania licencji

Licencjonowany księgowyPierwszym warunkiem do otrzymania licencji jest posiadanie trzyletniej praktyki w księgowości, a także wyższe wykształcenie poświadczone tytułem magistra zdobytym na kierunku rachunkowości, kierunku ekonomicznym o specjalności rachunkowej lub takiej, która jest programowo tożsama z specjalnością rachunkowości i spełnia wymogi określone przez organy uczelni ustalone dla rachunkowości, w jednostkach organizacyjnych, które na mocy odrębnych przepisów prawnych, uprawnione są do nadawania stopni naukowego – doktora nauk ekonomicznych.

Kolejnym z warunków, po spełnieniu którego można ubiegać się o licencję księgowego jest posiadanie trzyletniej praktyki w księgowości oraz posiadanie tytułu magistra, zdobytego wraz z ukończeniem studiów lub zdobyciem wykształcenia pokrewnego. Oprócz tego konieczne jest także ukończenie studiów podyplomowych z zakresy rachunkowości w jednostkach organizacyjnych, które uprawnione są na mocy odpowiednich przepisów do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych.

O licencję księgowego mogą ubiegać się osoby, które posiadają dwuletnie doświadczenie w księgowości, posiadają co najmniej średnie wykształcenie i złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin weryfikujący kwalifikacje konieczne do zdobycia certyfikatu księgowego.

Oprócz tego konieczne jest także posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. Osoba ubiegająca się o uprawnienia licencjonowanego księgowego nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniężnemu oraz papierami wartościowymi, a także za przestępstwo skarbowe oraz za czyny określone przez odpowiednie ustawy. Działania takie to w szczególności: nieprowadzenie ksiąg rachunkowych i niesporządzanie sprawozdań finansowych lub ich nierzetelne sporządzanie. Wymagania te mają za zadanie uwiarygodnić oraz poświadczyć uczciwość osoby ubiegającej się o licencję księgowego.

Praktyka w księgowości powinna być udokumentowana na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż połowa etatu. Oprócz tego praktyka może być odbyta na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej zawartej z przedsiębiorcą oferujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych lub na podstawie odpowiednio udokumentowanego prowadzenia własnej działalności gospodarczej skupiającej się na prowadzeniu ksiąg rachunkowych, wycenie pasywów i aktywów przedsiębiorstw, ustalaniu wyników finansowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych, a także na ich badaniu pod nadzorem biegłego rewidenta. Oprócz tego licencjonowany księgowy, aby wykonywać swój zawód, w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, musi także posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Zapewnia to odpowiednią ochronę przed konsekwencjami popełnienia przez niego błędów.

One comment

  1. Drodzy OMC Koledzy.
    Bzdury wypisujecie. Nie istnieje aktualnie w naszym kraju coś takiego, jak „licencja księgowego”.
    Skąd wzięliście takie rewelacje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.