Koniec z rajami podatkowymi

Polscy posłowie pracują obecnie nad projektem zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (Controlled Foreign Corporation). Zmiany mają na celu m. in. zwalczenie konkurencji ze strony krajów będących rajami podatkowymi, a także przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania przez wykorzystanie mechanizmu przesuwania dochodów spółek zależnych, zlokalizowanych właśnie w krajach, których systemu podatkowe są bardziej preferencyjne.

W efekcie nowelizacji ustawy, która ma wejść w życie z początkiem 2015 roku, wprowadzone zostanie opodatkowanie takich właśnie dochodów. W Polsce obecnie brakuje odpowiedniej konstrukcji opodatkowania dochodów ze spółek kontrolowanych. W innych systemach prawnych, w tym w USA, Kandzie, Francji czy Wielkiej Brytanii problem ten został już uregulowany.

Stosowanie nadużyć podatkowych poprzez działanie między podmiotami gospodarczymi powiązanymi ze sobą, które wykazują uzyskiwany dochód w danych kraju jako dochód osiągnięty przez podmiot podlegający jurysdykcji kraju o preferencyjnych zasadach podatkowania, naraża corocznie budżet państwa na ogromne starty z tytułu nieodprowadzanego podatku.

Koniec z rajami podatkowymiZapobieganie tym zabiegom zakłada poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalonego w oparciu o zyski osiągnięte przez podmiot zależny, który jest rezydentem państwa obcego. Innymi słowy po wprowadzeniu zmian w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego obowiązkowe będzie uwzględnienie dochodów podmiotów CFC, których siedziba lub zarząd mieści się w innymi kraju, w którym poziom opodatkowania jest niższy aniżeli obowiązujący w kraju rezydencji podmiotu dominującego.

Ponadto skutkiem nowelizacji będzie przeciwdziałanie przenoszeniu mobilnych aktywów, które generują przychody o charakterze pasywnym. Należą do nich przychody z tytułu dywidend, inne przychody uzyskiwane z udziału w zyskach osób prawnych, a także ze zbycia udziałów, wierzytelności, praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych.

Mechanizm ten będzie można zastosować, gdy spełnione będą następujące warunki:

  • podmiot dominujący będzie sprawował kontrolę nad podmiotem typu CFC,
  • spółka CFC będzie zlokalizowana w państwie, w którym obowiązuje niższe opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych niż w kraju podmiotu dominującego,
  • spółka CFC będzie uzyskiwała dochód o charakterze pasywnym,
  • dla danego rodzaju dochodów nie będą obowiązywały zwolnienia.

Przez kontrolowanie zagranicznego podmiotu zależnego rozumieć należy nieprzerwane posiadanie przez okres minimum 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, 25% udziałów w kapitale, lub też tyleż samo udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach podmiotu zagranicznego.

Jeśli zaś chodzi o lokalizację spółki CFC, to aby został spełniony drugi warunek stawka nominalna podatku dochodowego musi być niższa co najmniej o 25% od stawki krajowej, albo osiągane za granicą przychody muszą być w tym kraju zwolnione lub wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.