Deklaracja ZUS IWA – kogo obowiązuje?

Deklaracja ZUS-IWA jest dokumentem, w którym podatnik ustala wysokość składki wypadkowej na kolejny rok kalendarzowy. Obowiązek jej złożenia mają przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Termin składania upływa 31 stycznia.

Ponadto do złożenia deklaracji zobowiązane są osoby, które w poprzednim roku podatkowym spełniły łącznie następujące warunki:

  • byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia, i dodatkowo co najmniej jeden dzień w styczniu nowego roku,
  • do ubezpieczenia wypadkowego zgłaszały średnio nie mniej niż 10 pracowników,
  • w ostatnim dniu roku byli wpisani do rejestru REGON.
Deklaracja ZUS IWA

fot. Kurhan/bigstockphoto.com

Ważne, aby pamiętać, że przy ustalaniu liczby pracowników zgłaszanych do ubezpieczenia istnieje szereg wyłączeń. Nie należy więc brać pod uwagę m.in. pracowników podlegających ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, tych które podlegają z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, czy przebywających na miesięcznym bezpłatnym urlopie, urlopie wychowawczym, albo pobierających zasiłek macierzyński przez ten okres.

Poprzez liczbę ubezpieczonych rozumieć należy iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku kalendarzowego, za który składana jest deklaracja, i liczbę miesięcy tego roku. Ze względu na wymóg nieprzerwanego zgłoszenia do ZUS przy ustalaniu liczby ubezpieczonych, liczba miesięcy będzie zawsze wynosiła 12.

Płatnik powinien złożyć deklarację ZUS-IWA w takiej samej formie, jaka obowiązuje go przy przekazywaniu do ZUS pozostałych dokumentów ubezpieczeniowych. Czyli składając dokumenty ubezpieczeniowe w formie pisemnej, deklaracja ZUS IWA również musi mieć taką formę, a płatnicy zobowiązani do składania deklaracji elektronicznie – w takiej postaci powinni wysłać swoje zgłoszenie. Płatnicy uprawnieni do składania więcej niż jednego kompletu dokumentów za dany miesiąc, zobowiązani są złożyć jedną informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy. Kopię deklaracji wraz z kopią ewentualnej korekty należy przechowywać przez 10 lat, licząc od dnia przekazania oryginału lub przesłania deklaracji w postaci elektronicznej do ZUS.

Jeśli informacja ZUS IWA wymaga korekty, płatnik składek zobowiązany jest przekazać korektę do ZUS w ciągu 7 dni od:

  • stwierdzenia błędu we własnym zakresie,
  • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS.

W zależności od tego, w jaki sposób została stwierdzona nieprawidłowość przez ZUS, płatnik powinien zachować inny termin na złożenie korekty. Jeśli stwierdzono ją w drodze decyzji, ma na to 7 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji, a jeśli doszło do tego podczas kontroli – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.