Zmiany w rachunkowości od 2016 r.

W dniu 23 lipca 2015 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości. Wdraża ona przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE dotyczące jednostek innych niż jednostki mikro. Upraszcza ponadto zasady rachunkowości w związku ze zmieniającym się otoczeniem gospodarczym.

Zmiany dotyczą zasadniczo sprawozdań finansowych z roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2016 roku, jednak jest możliwość zastosowania ich już do sprawozdań za rok 2015.

Znowelizowana ustawa ustala definicję małych jednostek oraz rozszerza ich katalog o jednostki nieobjęte dyrektywą. Ma to na celu zwiększenie liczby podmiotów uprawnionych do korzystania z uproszczeń. Zgodnie z nowymi zasadami małe firmy mają składać uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną ilością informacji. Zwalnia się je z przedstawienia zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.

Zmiany w rachunkowości

fot. bartoszzakrzewski/bigstockphoto.com

Nowe zasady ułatwiają ponadto prowadzenie rachunkowości w małych organizacjach pozarządowych. Dają im mianowicie możliwość prowadzenia – zamiast ksiąg rachunkowych – uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Sposób i warunki prowadzenia tej ewidencji oraz inne obowiązki z tego wynikające określone zostaną w oddzielnym rozporządzeniu Ministra Finansów.

Nowelizacja daje możliwość klasyfikacji umów leasingu według przepisów podatkowych, pozwala zrezygnować z ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, a także likwiduje konieczność stosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

Ustawa zakłada możliwość stosowania powyższych zasad przez jednostki z nowego katalogu – jednostki samorządu terytorialnego oraz takie, które za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły dwóch z trzech wielkości:

• 17 000 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,

• 34 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,

• 50 osób w przypadku średniego rocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości przyniosła też zmianę terminu przeliczania na polską walutę przychodów w wysokości 1 200 000 euro. Zgodnie z obowiązującymi przepisami po osiągnięciu tego poziomu przychodu zachodzi obowiązek prowadzenia pełnej księgowości od nowego roku. Do tej pory kwotę tę obliczano według średniego kursu NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy. Nowo ustalony termin to pierwszy dzień roboczy października.

Według Ministerstwa Finansów uproszczenia obniżą koszty związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych oraz prowadzeniem rachunkowości małych firm. Skutkiem tego poprawią się warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz wzrośnie konkurencyjność małych jednostek na rynku.

Ministerstwo przewiduje, że z ułatwień skorzysta ponad 41 tys. podmiotów oraz ponad 70% organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.