Ustawa o zatorach płatniczych

Sejm uchwalił ustawę o zatorach płatniczych, która ma poprawiać płynność finansową przedsiębiorców.
256 posłów głosowało za przyjęciem ustawy, przeciwnych było 167, a czterech wstrzymało się od głosu. Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Ustawa ma wejść w życie z nowym rokiem.

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadzi, jest skrócenie do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny, z wyłączeniem podmiotów leczniczych. Do 60 dni natomiast skróci się maksymalny termin zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duży podmiot. Są to tzw. transakcje asymetryczne.

Podatek CIT

Zgodnie z nowelizacją, najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, czyli grupy kapitałowe oraz podmioty, których dochód roczny jest większy niż 50 mln euro, będą zobowiązane do corocznego przekazywania sprawozdań o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania będą musieli składać na ręce ministra do spraw gospodarki; będą one dostępne publicznie. Pierwsze takie raporty, z danymi za rok 2020, pojawią się w roku 2021.

Dodatkowo prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zyska prawo do nakładania administracyjnych kar pieniężnych na podmioty, które mają największe opóźnienia w regulowaniu swoich zobowiązań finansowych. Pojawią się również nowości w podatkach CIT i PIT, tzw. ulga za złe długi, analogicznie jak funkcjonuje to dla podatku VAT. Jeśli wierzyciel nie otrzyma zapłaty w terminie 90 dni od upływu terminu wynikającego z faktury lub umowy, będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności. Dłużnik natomiast będzie wówczas zobowiązany do podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, z której płatnością zalega.

Po wejściu w życie zmian zwiększeniu ulegnie wysokość odsetek ustawowych za opóźnienia w transakcjach handlowych i wynosić będzie 11,5%. W transakcjach, w których podmiot lecznicy jest dłużnikiem, wysokość tych odsetek pozostanie na obecnym poziomie 9,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.