System elektroniczny e-Deklaracje

System elektroniczny e-Deklaracje, umożliwia podatnikom i płatnikom złożenie deklaracji podatkowych za pośrednictwem sieci internetowej. Poprzez platformę e-Deklaracje możliwe jest także składanie korekt określonych deklaracji.
Złożenie zeznania drogą elektroniczną możliwe jest na dwa sposoby:
e-Deklaracje1. Używając formularzy interaktywnych, przy czym niezbędne w tym wypadku jest:

 • zapoznanie się z treścią „Instrukcji użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz podpisem elektronicznym nieweryfikowanym a pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (dane autoryzujące),
 • instalacja odpowiedniego oprogramowania, tj. Adobe Reader w wersji nie starszej niż 9.0.0.,
 • instalacja odpowiedniej wtyczki w najnowszej wersji,
 • skorzystanie z formularza interaktywnego, który jest opublikowany na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.

2. Za pośrednictwem Aplikacji e-Deklaracje Desktop, wspierające korzystanie z formularzy w zakresie deklaracji PCC-3, PIT-16, PIT-16A, PIT-16Z, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, VAT-7, VAT-7D, VAT-7K. To rozwiązanie nie wymaga podpisu kwalifikowanego. Dla niezbędnego działania deklaracji wymagane jest:

 • zapoznanie się z treścią instrukcji Aplikacji e-Deklaracje Desktop,
 • instalacja oprogramowania aplikacji w najnowszej wersji,
 • instalacja środowiska uruchomieniowego Adobe AIR w wersji co najmniej 1.5.1.,
 • instalacja wtyczki Adobe Flash Player w wersji co najmniej 9.0.115, niezbędnej do uruchomienia instalacji aplikacji on-line,
 • instalacja programu do odczytu plików w formacie PDF Adobe Reader w wersji nie starszej niż 9.0.0.

Od podmiotów nieposiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego wymaga się podania następujących danych:

 • identyfikator podatkowy NIP lub PESEL,
 • imię i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • kwota przychodu wskazana w zeznaniu rocznym obliczenia podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy, niż rok, w których jest składana deklaracja w formie elektronicznej.

Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza i kliknięciu opcji „Sprawdź poprawność”, podatnik otrzyma numer referencyjny. Jest on generowany automatycznie przez system e-Deklaracje i jest potrzebny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), w sytuacji jeśli status przesłanej deklaracji będzie zapisany jako „200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, Pobierz UPO”. Nie ma zatem potrzeby udawania się do urzędu skarbowego w celu uzyskania pewności, że deklaracja podatkowa została złożona, ponieważ UPO stanowi potwierdzenie i dowód terminowego złożenia zeznania.
Składając deklarację podatkową przez Internet, w wyborze właściwego urzędu skarbowego kierować się należy zasadami analogicznymi jak w przypadku deklaracji papierowej. Z tej formy rozliczenia można skorzystać także pozostając w związku małżeńskim. Zeznanie podpisuje małżonek, który w deklaracji występuje jako pierwszy. Jest to jednocześnie oświadczenie o upoważnieniu przez drugiego małżonka do złożenia dokumentu i wspólnego opodatkowania ich dochodów. Złożenie fałszywego oświadczenia podlega odpowiedzialności karnej.
Pod adresem e-deklaracje.gov.pl dostępne są także linki do wszystkich wyżej wymienionych elementów oprogramowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.