Przywileje podatkowe w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z wieloma obciążeniami finansowymi, między innymi z obowiązkiem odprowadzania podatku dochodowego (PIT – od osób fizycznych lub CIT – od osób prawnych) z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej. W zależności od formy prowadzonej działalności oraz przyjętej formy rozliczania, przedsiębiorcy muszą odprowadzać od dziewiętnastu (podatek liniowy, osoba prawna) do osiemnastu lub trzydziestu dwóch procent (skala podatkowa) dochodu. W każdym przypadku jest to dość znaczna kwota. Czy można ją obniżyć?

Przywileje podatkowe w SSEFunkcjonując gospodarczo w tak zwanej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE), czyli wyodrębnionym administracyjnie obszarze (gminy, powiatu lub województwa), możemy liczyć na preferencyjne warunki prowadzenia działalności oraz uzyskanie pomocy publicznej, na przykład w postaci ulg podatkowych. Specjalne Strefy Ekonomiczne, działające na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, są powoływane w celu wsparcia rozwoju danego regionu, między innymi poprzez pozyskiwanie nowych inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy. Warunkiem przyjęcia do SSE jest uzyskanie stosownego zezwolenia, wydawanego przez spółkę zarządzającą strefą w imieniu Ministra Gospodarki, określającego między innymi zakres prowadzonej działalności, najniższy poziom wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstwa (najmniej może on wynosić 100 000 euro, przy co najmniej 25-procentowym udziale własnym) oraz minimalny poziom zatrudnienia nowych pracowników.

Podmioty gospodarcze inwestujące w SSE są zwolnione z części podatku dochodowego od dochodu uzyskanego z działalności określonej zezwoleniem, w wysokości od trzydziestu do pięćdziesięciu procent kwalifikowalnych nakładów inwestycyjnych (wymogiem jest realizacja i utrzymanie inwestycji przez pięć lat – duże firmy lub przez trzy lata – MŚP) bądź dwuletnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Oprócz zwolnień od podatku dochodowego, zaletami przystąpienia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej są także:

  • oferowane przez wiele gmin w celu zachęcenia nowych inwestorów, zwolnienie z podatku od nieruchomości,
  • dostęp do atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym gruntów (uzbrojenie terenu, korzystna lokalizacja, rozwinięta infrastruktura drogowo-kolejowa itp.),
  • możliwość zakupu lub dzierżawy (najmu) znajdujących się na terenie strefy nieruchomości bez konieczności budowania nowych,
  • możliwość skorzystania z rządowych grantów inwestycyjnych, dotacji powiatowych urzędów pracy lub funduszy unijnych,
  • wsparcie inwestycyjne spółki zarządzającej strefą oraz pomoc poinwestycyjna (post care), polegająca na dalszej współpracy i udzielaniu wsparcia po zakończeniu procesu realizacji inwestycji,
  • wsparcie władz lokalnych,
  • bliskość dużych ośrodków miejskich i przemysłowych z liczną wykwalifikowaną siłą roboczą, stanowiących jednocześnie znaczący rynek zbytu,
  • sąsiedztwo innych firm, dające możliwość nawiązania kontaktów biznesowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.