Na czym polega świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to rodzaj finansowego wsparcia wypłacanego pracownikom w czasie przestoju w przedsiębiorstwie. Warunkiem jego otrzymania jest brak możliwości realizacji zadań z powodów leżących po stronie pracodawcy, przy jednoczesnej gotowości do pracy osoby zatrudnionej.

Kiedy można ubiegać się o świadczenie postojowe?

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikom, którzy nie mogą realizować obowiązków i zadań z winy pracodawcy. Wysokość i warunki świadczenia określone są w Kodeksie Pracy. Do głównych przyczyn przestoju w pracy zalicza się powody techniczne (np. awaria maszyn), organizacyjne (brak odpowiednich materiałów do realizacji zadań), zdarzenia losowe (brak prądu, powódź, pożar) i zmiany klimatyczne.

Nosnibor137/bigstockphoto.com

Nieplanowana przerwa w pracy może być także spowodowana kryzysem w branży. Również w takim przypadku pracodawca może wstrzymać produkcje i rozpocząć wypłacanie wynagrodzenia postojowego. Jego wysokość wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.
Jednocześnie pracodawca ma prawo na czas przestoju powierzyć pracownikowi realizacje innych, zbliżonych do kwalifikacji osoby zatrudnionej zadań. W takim przypadku pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które nie może być jednak niższe niż wynagrodzenie postojowe.

Świadczenie postojowe z powodu epidemii koronawirusa

W ostatnich miesiącach główną przyczyną wypłaty świadczenia postojowego była epidemia koronawirusa. Zgodnie z zapisami tzw. tarczy antykryzysowej, taki rodzaj wsparcia obejmuje również osoby zatrudnione na umowy cywilnoprawne, które nie mogły realizować zadań w związku z przestojem spowodowanym epidemią. Świadczenie postojowe przyznawane jest przez ZUS, a warunkiem jego otrzymania jest m.in. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych oraz przychód, który nie przekroczył w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 300% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Konkretna kwota ogłaszana jest przez prezesa GUS. W przypadku umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o dzieło, wniosek do ZUS składany jest przez zleceniodawcę lub zamawiającego. Wynagrodzenie postojowe nie jest opodatkowane.

O świadczenie postojowe w wysokości 2080 lub 1300 złotych mogą ubiegać się również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Warunkiem jego otrzymania jest złożenie do ZUS wniosku o świadczenie postojowe w ciągu 3 miesięcy od miesiąca ogłoszenia epidemii. Wypełniony formularz przekazać można drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w placówce ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.