Korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

W Polsce jest ponad 2,5 miliona osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, z tego co piąta jest zatrudniona. Pomimo że są to osoby ambitne, pracowite z wysokimi kwalifikacjami nie są zatrudniane, co wynika z niechęci pracodawców. Sytuacja ta jest efektem braku świadomości, a często niewiedzy, jak wiele ulg i przywilejów przysługuje pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne.

Każdemu pracodawcy przede wszystkim przysługuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego (ujętego w rejestrze zatrudnionych osób niepełnosprawnych PFRON) oraz środki na przystosowanie dla niego stanowiska pracy. Dofinansowanie to nie przekracza 90% faktycznie i terminowo ponoszonych miesięcznie kosztów płacy, a w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą 75%. Maksymalne kwoty dofinansowania uzależnione są od stopnia niepełnosprawności.

Pracodawca, który po raz pierwszy chce się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzenia dla pracowników z niepełnosprawnością musi spełniać określone warunki:

  • prowadzić zakład pracy chronionej,
  • zatrudniać poniżej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  • zatrudniać co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, a wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie ma wynosić co najmniej 6%.

Warunkami niezbędnymi są:

  • brak zaległości przekraczających 100 zł w zobowiązaniach wobec PFRON,
  • wykazanie tzw. efektu zachęty polegającego na wykazaniu, że pracownik niepełnosprawny podjął pracę na zwolnionym stanowisku

Businesswoman in wheelchair working in the officePracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne, który wcześniej nie był zarejestrowany w Wydziale Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, rejestruje się składając wniosek Wn-D o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników.

Do wniosku dołącza miesięczną informację o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych INF-D-P, a także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie INF-O-PP. W przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie do wynagrodzeń, prowadzący działalność w sektorach rolnictwa lub rybołówstwa składają wraz z wnioskiem o pomoc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (INF-O-PR). Ponadto podmioty gospodarcze sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości, zobowiązane są do przesłania sprawozdania finansowego za okres 3 ostatnich lat obrotowych (dokonuje się tego jednorazowo wraz z pierwszym wnioskiem). Obowiązku tego nie mają pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą w sektorach rolnictwa i rybołówstwa oraz mikro- i małych przedsiębiorstw. W przypadku przedsiębiorców, którzy nie należą do grupy mikro- i małych przedsiębiorców i nie są zobligowani przepisami o rachunkowości do składania sprawozdań finansowych składają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań.

Jeżeli przedsiębiorca upoważnia inną osobę do podpisywania i przesyłania dokumentów w jego imieniu, zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa, w tym celu może skorzystać z wzoru proponowanego przez Fundusz.
Aby dokonać rejestracji wnioskodawca składa dokumenty osobiście lub przesyła pocztą w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą dane zawarte w informacji i wniosku. W przypadku składania wniosku Wn-D w formie elektronicznej, należy w części „Oświadczenia” zaznaczyć ten fakt, wówczas Fundusz w terminie 14 dni przekaże identyfikator oraz jednorazowe hasło dostępu do programu informatycznego udostępnionego przez Fundusz. Przekazując wnioski w formie elektronicznej należy uwierzytelnić te dokumenty podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na zasadach określonych w ustawie o podpisie elektronicznym lub certyfikatem dostarczonym przez Fundusz.

Pracodawca, który zatrudni osobę z niepełnosprawnością przez okres co najmniej 36 miesięcy może również uzyskać zwrot kosztów za przystosowanie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej jeżeli spełnia następujące warunki:

  • prowadzi działalność przez okres co najmniej 12 miesięcy;
  • sytuacja ekonomiczna, mieści się w kryteriach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dot. udzielania pomocy publicznej;
  • zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotną albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu (minimalny okres zatrudnienia takiej osoby to 36 miesięcy)

Dofinansowanie na wyposażenie jednego stanowiska wynosi maksymalnie piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale). Pracodawca może otrzymać również zwrot kosztów za szkolenie pracowników niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.