Kontrola skarbowa firmy

Każda działalność gospodarcza w Polsce podlega rozliczeniom podatkowym, a co za tym idzie – może być również skontrolowana przez organy skarbowe. Uprawnienia kontrolerów z ramienia fiskusa są szerokie i pozwalają na prześwietlenie danej firmy od podszewki. Czego zatem mogą spodziewać się przedsiębiorcy, których wybrano do kontroli skarbowej?

 

Kontrola podatkowaCo podlega kontroli skarbowej

 
Kontrolę podatkową przeprowadza się z inicjatywy Urzędu Skarbowego, który chce sprawdzić, czy dany przedsiębiorca prawidłowo wywiązuje się z obowiązków narzuconych mu przez przepisy prawa podatkowego. Podczas kontroli skarbowej sprawdza się zapisy w księgach podatkowych, stanowiących podstawę do ustalenia należnych od firmy podatków. W przypadku, gdy dany właściciel firmy rozlicza się z fiskusem za pomocą księgi przychodów i rozchodów, to kontrolerzy mają prawo do sprawdzenia wszelkich dowodów księgowych, w tym m.in. faktur, rachunków, raportów dobowych oraz miesięcznych z kasy fiskalnej czy też urzędowych potwierdzeń zapłaty. Poza obowiązkiem okazania ksiąg przedsiębiorca może również zostać zmuszony do udostępnienia wszelkich archiwalnych deklaracji związanych z podatkiem VAT i PIT (do pięciu lat wstecz).Kontrola ze strony fiskusa może także objąć kasę fiskalną. Kontrolujący daną firmę urzędnicy skarbowi badają w trakcie tego postępowania, czy przedsiębiorca nie ukrywa dochodów, gdyż może on zostać wówczas ukarany tzw. podatkiem nieujawnionych źródeł przychodów. Należy pamiętać o tym, iż urzędnicy podatkowi mogą skontrolować nie tylko wybraną firmę, ale również jej kontrahentów.
 

Uprawnienia fiskusa w kwestii kontroli skarbowej firmy

 
Poza powyższymi uprawnieniami organy kontrolujące mogą także:

  • zażądać okazania majątku, który podlega kontroli,
  • zażądać udostępnienia wszelkich akt, ksiąg, odpisów, kopii, notatek, wydruków związanych z przedmiotem kontroli i udokumentowania ich w formie elektronicznej,
  • zażądać złożenia oświadczenia o stanie majątkowym kontrolowanego przedsiębiorcy,
  • przesłuchać kontrolowanego oraz świadków,
  • zasięgnąć opinii biegłych,
  • zabezpieczyć zebrane dowody,
  • zażądać wydania próbek towarów,
  • użyć broni palnej lub zatrzymać przedsiębiorcę, podobnie jak służba mundurowa.

 

Czas i miejsce kontroli

 
Wizyty urzędników skarbowych można spodziewać się w każdej chwili, gdyż organ podatkowy nie musi zawiadamiać danego przedsiębiorcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli w jego firmie. Kontrolerzy skarbowi mają prawo wejść na cały teren przedsiębiorstwa, do wszystkich jego budynków, lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń. Jest to potrzebne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi, które podał właściciel firmy w złożonej przez siebie deklaracji czy innych dokumentach potwierdzających poniesienie kosztów na cele mieszkaniowe. Możliwie jest również przeszukanie mieszkania przedsiębiorcy (na wniosek organu podatkowego oraz za zgodą prokuratora rejonowego i tylko wtedy, kiedy są tam przechowywane księgi podatkowe czy dokumenty mające wpływ na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego). Przebieg postępowania ze strony fiskusa kończy się doręczeniem protokołu kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.