Doradca podatkowy – kompetencje i zakres obowiązków

Doradca podatkowy jest jednym z zawodów zaufania publicznego. Zawód ten został unormowany ustawą o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 roku, a w szczególności art. 2.1, który określa szczegółowo zakres obowiązków doradcy podatkowego.

Doradca podtakowyWarunkiem koniecznym do wykonywania zawodu doradcy podatkowego jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji dających rękojmię wykonywania pracy w sposób możliwie jak najlepszy. Kwalifikacje te zdobywa się poprzez zdobycie wyższego wykształcenia z zakresu odpowiadającego kompetencją doradcy podatkowego, specjalistycznej wiedzy, a także doświadczenia, w szczególności związanego z praktyką prawniczą, bądź pokrewną. Oprócz tego, doradcy podatkowi, na podstawie ustawy korporacyjnej zobowiązani są także do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w odpowiednich kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Dzięki zdobywanej w ten sposób wiedzy, doradcy mogą we właściwy sposób wykonywać swój zawód. Dodatkowo także każdy doradca musi cechować się nieskazitelnym charakterem oraz nieposzlakowaną opinią, aby zapewnić sobie należyty szacunek konieczny do rzetelnego wykonywania swojej pracy.

Poświadczeniem wymaganych kwalifikacji są pozytywne wyniki z przeprowadzonych państwowych egzaminów i odbycie dwuletniej praktyki zawodowej oraz złożenie wniosku o wpisanie na listę doradców podatkowych. Ponadto każdy doradca ma obowiązek członkostwa w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, która działa jak gwarant wysokiej jakości usług doradczych. Każdy doradca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na wypadek popełnienia błędu w wykonywaniu zawodu. Wykonując swoją pracę, doradcy zobowiązani są także do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co zapewnia bezpieczeństwo ich klientom. Tajemnica obowiązuje również po zakończeniu obsługi klienta.

 

Doradca podatkowy wykonuje obowiązki z zakresu:

  • Wydawania porad prawnych i opinii z zakresu prawa podatkowego oraz innych przepisów prawnych zobowiązujących jego klientów do zapłaty podatków.
  • Sporządzania zeznań podatkowych i deklaracji podatkowych lub udzielania pomocy w zakresie ich sporządzania.
  • Reprezentowania swoich klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi oraz innymi instytucjami związanymi z egzekwowaniem prawa podatkowego oraz pokrewnych przepisów prawnych.
  • Udzielania opinii oraz porad z zakresu innych rozliczeń, takich jak składki ZUS, a także ubezpieczenia zdrowotne.
  • Udzielanie porad i opinii w zakresie prawa celnego, i reprezentowania swoich klientów w postępowaniach przed organami właściwymi do egzekwowania tego prawa.
  • Prowadzenia ksiąg podatkowych, a także ewidencji należności w celu prawidłowego rozliczenia się z organami podatkowymi. Doradca może również pomagać z ich sporządzeniu.
  • Doradztwa związanego z przyznawaniem pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, m.in. z programów i funduszy Unii Europejskiej.

Oprócz tego doradca może wykonywać inne usługi, które nie są zabronione przez ustawę o doradztwie podatkowym.

W przypadku popełnienia rażących błędów i zaniedbań, doradca podatkowy odpowiada przed sądem dyscyplinarnym. Właściwie postępowanie doradców jest uregulowane kodeksem etyki zawodowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.