Czym jest program e-Podatki?

Ministerstwo Finansów pracuje nad wdrażaniem programu, który ma na celu przyspieszenie i ułatwienie procesu składania deklaracji podatkowych. Program e-Podatki to szereg działań organizacyjnych, informatycznych i legislacyjnych, które ten cel mają przybliżyć. Odbywa się to poprzez wyposażenie administracji publicznej w nowoczesne narzędzia zarządzania informacją. Rozwiązanie takie ma wspomóc realizację zadań organów administracyjnych, z których wywiązać się muszą na mocy ustawy.

Woman In Home Office With Computer SmilingE-podatki jest programem, który wypełnia umowę dotyczącą realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji. W ramach realizacji programu powstały lub powstaną następujące platformy: e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja. Koszt wprowadzenia programu e-Podatki wraz z wchodzącymi w jego skład projektami szacuje się na około 281 milionów złotych.
Wśród zadań jakie Ministerstwo postawiło przed programem są między innymi:

  • Maksymalizacja należnych wpływów z tytułu podatków, poprzez zmniejszenie luki podatkowej, czyli różnicy między podatkami rzeczywiście uzyskanymi, a podatkami należnymi.
  • Zmniejszenie obciążeń pozapodatkowych podatników, czyli obniżenie do minimum kosztów ubocznych jakie musi ponosić podatnik w celu wywiązania się ze swojego obowiązku podatkowego.
  • Maksymalizacja stopnia dobrowolności wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych. Wskaźnikiem poprawnie działającej administracji podatkowej jest jak najlepsza ściągalność należnych od podatników zobowiązań, przy czym dąży się do tego, by w efekcie oddziaływania społecznego, edukacji, i obsługi klienta, odbywało się to w jak największym stopniu w sposób dobrowolny i poprawny.
  • Poprawienie efektywności działania organów administracji, poprzez zmniejszenie kosztów związanych z poborem podatków, i konsolidację rejestrów podmiotów na potrzeby administracji podatkowej.
  • Zorientowanie na podatnika, poprzez rozbudowę zróżnicowanych kanałów komunikacji, a także usprawnienie prowadzenia spraw z zakresu podatków, przez dostęp do informacji związanych z procesem obsługi podatków. Cel ten osiągany będzie także poprzez podnoszenie jakości oferowanych usług, i standardów obsługi klienta, w tym pomoc, szybkie i efektywne rozwiązywanie problemów podatników.

Stworzenie systemu informatycznego dla przedsiębiorców oznacza mniejszą ilość czasu potrzebną do złożenia e-Deklaracji, od tego spędzonego w kolejce w urzędzie skarbowym. Ponadto pozwala na łatwe i samodzielne rozliczenie podatku dochodowego, co może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności. Jednak Ministerstwo Finansów ma wobec przedsiębiorców plan, aby na tych zatrudniających powyżej pięciu pracowników nałożyć obowiązek składnia deklaracji drogą elektroniczną. Mimo iż ostatecznie pomysł ten przyniósłby wiele pozytywnych zmian zarówno po stronie przedsiębiorców jak i organów podatkowych, to spotyka się on z głosami sprzeciwu, ze względu na fakt, iż obowiązywałby surowy zakaz złożenia deklaracji w formie papierowej. Wykluczałoby to możliwość wywiązania się z obowiązku podatkowego w nadzwyczajnych okolicznościach, mimo dołożenia należytej staranności, kiedy złożenie deklaracji przez Internet nie byłoby możliwe. Uchybienie temu obowiązkowi skutkowałoby nałożeniem na podatnika surowej kary.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.