Czy firma może sprzedać leasingowany samochód?

Leasing stanowi jedną z najczęściej wybieranych przez przedsiębiorców formę finansowania zakupu środków trwałych. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nabycie na przykład samochodu osobowego, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej nie obciąża budżetu firmy jednorazowym wydatkiem rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, jednocześnie umożliwiając jego użytkowanie. Umowa zawarta pomiędzy leasingodawcą – stroną rzeczywiście finansującą kupno samochodu, a leasingobiorcą, czyli firmą korzystającą z zakupu, szczegółowo określa warunki spłaty rat leasingowych wraz z odsetkami i opłatami dodatkowymi.

Leasing samochodu

fot. bigstockphoto.com

W zależności od wybranego rodzaju leasingu (operacyjny bądź finansowy), po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupu samochodu lub staje się jego właścicielem automatycznie po wpłaceniu ostatniej raty. „Spłacony” samochód może zostać wpisany w majątek przedsiębiorstwa lub być sprzedany innemu podmiotowi. Co jednak w przypadku konieczności wcześniejszej sprzedaży auta, wynikającej na przykład ze zmiany profilu firmy lub zawieszenia jej działalności? Czy leasingobiorca ma do tego prawo?

O ile umowa nie stanowi inaczej, leasingobiorca może sprzedać samochód użytkowany przez niego w ramach leasingu innemu podmiotowi (osobie prywatnej bądź innej firmie). Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy zobowiązania wobec leasingodawcy są zbliżone (większe lub równe) do wartości rynkowej leasingowanego samochodu. Należy również pamiętać, że zgodnie z przepisami podatkowymi, w przypadku sprzedaży samochodu w okresie nieprzekraczającym 40% okresu jego amortyzacji (dwa lata) jego cena nie może być niższa od ceny rynkowej, a poniesione do tej pory koszty amortyzacji auta nie będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy.
Warunkiem sprzedaży leasingowanego samochodu jest natychmiastowa spłata pozostałych rat i opłat, dokonana przez leasingobiorcę, równoznaczna z jego wykupem (bez tego leasingodawca nie wyda dokumentów pojazdu, niezbędnych do jego przerejestrowania), oraz znalezienie przez niego nabywcy. Tak, jak w przypadku zbywania każdego innego przedmiotu, może go znaleźć poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej lub w Internecie. Zazwyczaj jednak, większość leasingobiorców będących w takiej sytuacji jest już umówiona z kupcami.

Wykup samochodu „na firmę” skutkuje wpisaniem go do majątku przedsiębiorstwa. W związku z tym, niezależnie od tego jak szybko nastąpi jego sprzedaż będzie ona podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%. Następstwem sprzedaży będzie również uzyskanie przez firmę przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanego podatkiem dochodowym. Warto pamiętać, że firma sprzedająca leasingowany – uprzednio wykupiony przez siebie samochód, ma prawo do odliczenia części podatku (zazwyczaj 50%) od faktury dokumentującej wykup. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, przedsiębiorca sprzedający samochód ma jednak możliwość odliczenia całej lub części pozostałej kwoty od faktury wykupu samochodu na drodze korekty naliczonego podatku – w przypadku samochodów o wartości początkowej nieprzekraczającej piętnastu tysięcy złotych okres korekty wynosi tylko dwanaście miesięcy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.