Sprawozdanie finansowe a pandemia COVID-19

Pandemia wpłynie na wygląd sprawozdań finansowych, jakie przedsiębiorcy będą przygotowywać za obecny rok. Będą one źródłem informacji o tym, co działo się w ostatnich miesiącach, ale także jakie perspektywy i jakie wyzwania finansowe czekają spółkę w przyszłym roku.

Z pewnością sporządzenie sprawozdania finansowego za mijający rok nie będzie sprawą prostą. Przedsiębiorcy nie będą mogli bowiem korzystać z szablonów, ponieważ ten rok był wyjątkowy i różnił się od poprzednich pod każdym niemal względem. Odbiorcami takiego sprawozdania są liczne podmioty, od których niejednokrotnie zależy funkcjonowanie spółki – akcjonariusze, kredytodawcy, oraz inne firmy, w tym również konkurencyjne spółki.

Deklaracja ZUS IWA

fot. Kurhan/bigstockphoto.com

Do Ministerstwa Finansów wpłynęło mnóstwo pytań odnośnie do tego, jak takie sprawozdanie powinno wyglądać. Pytania obejmowały również inwentaryzację oraz jej przeprowadzenie w okresie trwania pandemii. Ministerstwo wskazało, iż pandemia jest uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury. Dodatkowo ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie jej przeprowadzania. Wykonanie inwentaryzacji w taki sposób musi być uzasadnione wyjątkowymi okolicznościami, a do takich z pewnością można zaliczyć trwającą pandemię koronawirusa. Ministerstwo podkreśla jednak, że dla każdego przedsiębiorstwa okoliczności takie powinny być badane indywidualne, ponieważ nie w każdej spółce istnieje takie samo ryzyko epidemiczne, nie będzie ono takie same również w odniesieniu do poszczególnych aktywów. Dokumentacja uzasadniająca przeprowadzenie inwentaryzacji w formie weryfikacji powinna stanowić załącznik do protokołu.

W sprawozdaniu trzeba wskazać również wszystkie sposoby pomocy, z jakich skorzystała firma w czasie pandemii. Rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców zostały wskazane w ustawie z 2 marca 2020 r. „o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”.

I tak w rocznym zeznaniu podatkowym można odliczyć wszystkie darowizny przekazane na walkę z koronawirusem. Dotyczy to zarówno środków pieniężnych, jak i towarów, materiałów, czy środków trwałych. W sprawozdaniu finansowym należy to ująć jako „inne koszty operacyjne”.

Rozliczyć należy takie otrzymane mikropożyczki, które wskazuje się w pozycji „Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek”. W pozostałych przychodach operacyjnych należy także wskazać zwolnienia ze składek ZUS. Będą to jednak „inne przychody operacyjne”, w których wskazuje się przychody będące umorzonymi zobowiązaniami niezaliczanymi do finansowych, w tym także zobowiązania publicznoprawne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.