Jak wystawić rachunek do umowy o dzieło?

Od początku 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawiania faktur. Grupą, której ta zmiana nie dotyczy są rolnicy rozliczani ryczałtowo. Wystawianie rachunków do umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie jest już wymagana przepisami. Nie oznacza to jednak, że zaniechano już tej praktyki. Nadal w obiegu funkcjonują takie rachunki, a wielu przedsiębiorców, którzy zatrudniają na umowy o dzieło czy zlecenie, wymagają od pracownika takiego pokwitowania.

Z punktu widzenia pracodawcy rachunek stanowi szczegółowe potwierdzenie zlecenia wraz z informacją, jakiej wysokości wynagrodzenie zostało zleceniobiorcy przekazane. Oznacza to ułatwione później rozliczenie finansowe, w postaci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Signature 1

Jeżeli w podpisanej umowie została zawarta informacja o konieczności wystawienia przez zleceniobiorcę

rachunku, to jest on zobowiązany do jego dostarczenia w ciągu 7 dni od daty wykonania dzieła lub zakończenia okresu rozliczeniowego.

W przypadku braku formalnego zapisu w umowie na temat wystawienia rachunku do niej, przedsiębiorca może zgłosić takie żądanie, a pracodawca musi rachunek dostarczyć, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia się przedsiębiorcy. Jednak, gdy od daty zakończenia wykonywania zlecenia czy dzieła minęło więcej niż 3 miesiące, to wykonawca zwolniony jest z obowiązku wystawienia tego dokumentu.

Co powinien zawierać rachunek do umowy o dzieło czy zlecenie?

Rachunki wystawia się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być na nim zawarte następujące informacje:

  • Dane obu stron umowy – dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy.
  • Numer porządkowy rachunku i data wystawienia.
  • Szczegółowa informacja o rodzaju wykonanej usługi bądź dostarczonym towarze, wraz z podaniem ich cen jednostkowych.
  • Łączna suma za zlecenie.

Kto wystawia rachunek?

Stroną zobowiązaną do wystawienia rachunku jest zleceniobiorca. W praktyce jednak często zdarza się, że nie do końca wie, jak prawidłowo wystawić taki dokument. Stąd powszechnie stosowaną praktyką jest wystawianie rachunków do umowy zlecenia czy dzieło przez samego przedsiębiorcę i przekazanie go dla pracownika tylko do podpisu.

Rachunek może być sporządzony w formie papierowej z oryginalnymi podpisami obu stron zlecenia, może być również przekazany w formie elektronicznej. Częściej jednak przyjmuje on formę tradycyjnego dokumentu, a oryginalne podpisy na nim obu stron zainteresowanych są dodatkowym poświadczeniem o wykonanym dziele czy zleceniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.