Jak ważne jest ubezpieczenie biura rachunkowego?

Część przedsiębiorców rozlicza swoje rachunki samodzielnie. Wówczas oni sami odpowiadają prawnie i finansowo za ewentualne błędy powstałe podczas rozliczeń. Powinni mieć pełną kontrolę nad poprawnym kwotowaniem i odprowadzaniem podatków, właściwym księgowaniem przychodów i rozchodów, czy odpowiednim przechowywaniem pełnej dokumentacji, szczególnie do celów kontroli z urzędu skarbowego.

Inaczej jednak sprawa wygląda w przypadku zlecenia prowadzenia księgowości na zewnątrz, czyli do biura rachunkowego. business and money saving concept - woman with piggy bankW takich przypadkach sam przedsiębiorca często nie ma większego pojęcia o sposobie rozliczania finansów i naliczania właściwych podatków. Zazwyczaj jego działania sprowadzają się do dostarczania firmie wszystkich rachunków i faktur. W tym momencie to kwalifikowany pracownik biura rachunkowego ma za zadanie prowadzenie w sposób prawidłowy i rzetelny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości, niezbędnych rozliczeń przedsiębiorcy. Jednak w przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, a dalej idąc nałożenia kar finansowych na przedsiębiorcę za powstanie ewentualnych błędów finansowych, pełną odpowiedzialność ponosi sama firma, nie zaś biuro rachunkowe. Z tego też powodu w 2008 roku uległy zmianie zapisy dotyczące prowadzenia biur rachunkowych. Mówią one o obligatoryjnym ubezpieczeniu każdego biura rachunkowego od odpowiedzialności cywilnej.

Rozporządzenie Ministra Finansów mówi również o minimalnych kwotach ubezpieczenia, jakie winno mieć kwalifikowane biuro rachunkowe. Odpowiednio są to stawki:

  • 15 000 euro – jeżeli przedmiotem działań biura rachunkowego jest prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz czynności związane z doradztwem podatkowym,
  • 10 000 euro – jeżeli biuro zajmuje się tylko usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych innych firm,
  • 5 000 euro – w przypadku, gdy biuro rachunkowe zajmuje się jedynie doradztwem podatkowym.

Obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej każdego biura rachunkowego jest nie tylko korzystne dla niego samego, ale również dla jego klientów. Po pierwsze daje ono poczucie bezpieczeństwa dla pracowników danego biura rachunkowego, gdyż w przypadku pomyłki nie zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za powstanie ewentualnych błędów.

Ubezpieczenie ogranicza ryzyko finansowe

Dla klientów biura ubezpieczenie jest finansowym gwarantem, że w przypadku nienależycie wykonanej usługi, a co za tym idzie nałożeniu kar czy powstaniu innych zobowiązań finansowych, przedsiębiorca będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie od ubezpieczyciela biura rachunkowego. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość takiego odszkodowania nie może być większa aniżeli kwota, na jaką biuro zostało ubezpieczone.

Dlatego też przed dokonaniem wyboru właściwego biura rachunkowego, oprócz sprawdzenia kwalifikacji i kompetencji pracowników tam zatrudnianych, warto sprawdzić na jaką sumę jest ono ubezpieczone. Szczególnie, gdy outsourcing usług księgowych ma dotyczyć dużej firmy, gdzie obroty finansowe i zobowiązania podatkowe znacznie przekraczają minimalne, ustawowo wymagane kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.