Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Z dniem 1 stycznia 2016 r. nastąpił kres ulgi na nowe technologie. Wyparła ją nowa ulga badawczo-rozwojowa, czyli w skrócie B+R. Działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe bądź prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny oraz w celu zwiększania zasobów wiedzy i wykorzystywania ich do tworzenia nowych zastosowań.

Zgodnie z nowelizacją ustawy podatkowej wprowadzono nowy art. 26e uchwały o PIT. Nowa ulga ma umożliwić odliczanie od podstawy opodatkowania części kosztów, które poniesiono na badania i rozwój, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych.

miszaqq/bigstockphoto.com

miszaqq/bigstockphoto.com

Przewidziano zatem możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki kwalifikowane, takie jak:

  • płace pracowników (wraz ze składkami), których zatrudniono przy projektach innowacyjnych,
  • korzystanie za zapłatą z aparatury naukowo-badawczej, którą można wykorzystywać wyłącznie w danej prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej,
  • kwoty wydane na materiały oraz surowce związane z prowadzoną działalnością B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych, a także wartości niematerialnych oraz prawnych, które wykorzystywano w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (nie licząc samochodów osobowych, budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własności),
  • wynagrodzenia za opinie, ekspertyzy, usługi doradcze oraz zakup wyników badań naukowych, świadczonych bądź wykonywanych na potrzeby działalności B+R przez daną jednostkę naukową.

Ulgę badawczo-rozwojową będzie już można wykorzystać w rocznym rozliczeniu PIT 2016 r., złożonym w 2017 r. Na jej podstawie będzie można odliczyć od podstawy opodatkowania 10 %, 20% albo 30% wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Najwyższy limit dotyczy wyłącznie wynagrodzeń oraz opłacanych składek pracowników zaangażowanych w badania.

Z nowej ulgi podatkowej będą mogli skorzystać podatnicy CIT i PIT, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyłączeniem ryczałtowców).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.