Deklaracja ZUS IWA – kogo obowiązuje?

Deklaracja ZUS IWA – kogo obowiązuje?

Deklaracja ZUS-IWA jest dokumentem, w którym podatnik ustala wysokość składki wypadkowej na kolejny rok kalendarzowy. Obowiązek jej złożenia mają przedsiębiorcy, którzy zatrudniają więcej niż 9 pracowników. Termin składania upływa 31 stycznia. Ponadto do złożenia deklaracji zobowiązane są osoby, które w poprzednim roku podatkowym spełniły łącznie następujące...

Czytaj całość

Uproszczone sprawozdania finansowe

Uproszczone sprawozdania finansowe

Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa (jednostki budżetowej) stanowi zestawienie informacji charakteryzujących jego sytuację finansową, aktualny stan majątkowy oraz efekty prowadzonej przez niego działalności. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinna ona obejmować: bilans (zestawienie aktywów i pasywów, zgodne ze stanem na dzień jego sporządzania), rachunek zysków i...

Czytaj całość

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w podróży służbowej?

Jak rozliczyć czas pracy pracownika w podróży służbowej?

Aby prawidłowo określić czas pracy pracownika w podróży służbowej należy zacząć od wskazania, co ustawodawca rozumie poprzez pojęcie czasu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy jest to czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy. Przez podróż służbową należy natomiast rozumieć zadanie służbowe...

Czytaj całość

Jak rozliczyć korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych?

Jak rozliczyć korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby do celów służbowych pracownik korzystał z samochodu prywatnego. Jeśli wyrazi on taką wolę, to należy mu się zwrot wydatków związanych z eksploatowaniem auta w części, w jakiej zostały poniesione w związku z wykonywaną pracą. Zwrot tych kosztów odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, o...

Czytaj całość

Jak wystawić rachunek do umowy o dzieło?

Jak wystawić rachunek do umowy o dzieło?

Od początku 2014 r. wszyscy przedsiębiorcy zobowiązani są do wystawiania faktur. Grupą, której ta zmiana nie dotyczy są rolnicy rozliczani ryczałtowo. Wystawianie rachunków do umowy o dzieło czy umowy zlecenia nie jest już wymagana przepisami. Nie oznacza to jednak, że zaniechano już tej praktyki. Nadal w obiegu funkcjonują takie rachunki, a wielu przedsiębiorców, którzy...

Czytaj całość

Tłumaczenie dokumentów księgowych

Tłumaczenie dokumentów księgowych

W roku bieżącym nastąpiły zmiany w przepisach ordynacji podatkowej, w tym dotyczące tłumaczenia dokumentów księgowych. Urzędy na mocy ustawy zostały wyposażone w prawo do zobowiązania podatnika do przetłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych przez niego w obcym języku. Dotychczas takie uprawnienia miały wyłącznie organy kontroli podatkowej. Jeśli firma posiada...

Czytaj całość