Jakie znaczenie ma świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem informującym o tym kto, gdzie, kiedy i na jakich warunkach pracował. Powinien je otrzymać każdy pracownik, który był zatrudniony na umowę o pracę, konieczność jego wydania leży po stronie pracodawcy, jest bezwzględny, a wydanie dokumentu nie może być od niczego uzależnione.

Obowiązek ten, a także rodzaj informacji, jakie świadectwo powinno zawierać, wynika z przepisów kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.

Swiadectwo pracyŚwiadectwo powinno być wydane pracownikowi lub osobie upoważnionej przez niego na piśmie niezwłoczne, przez co należy rozumieć najpóźniej w dniu, w którym następuje rozwiązanie bądź wygaśnięcie stosunku pracy. Jeśli z jakiegoś powodu wydanie świadectwa nie jest możliwe w tym terminie, pracodawca powinien to zrobić w ciągu 7 dni, wysyłając świadectwo pocztą. Pracownik ma taki sam termin licząc od dnia otrzymania dokumentu, na wystąpienie do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie zawartych w nim zapisów, jeśli zauważy jakiś błąd. W przypadku, gdyby pracodawca odmówił sprostowania, pracownik ma kolejne 7 dni licząc od dnia odmowy sprostowania na wystąpienie do sądu pracy w celu sprostowania świadectwa pracy.

Świadectwo dokumentuje następujące informacje dotyczące stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem:

  • okres zatrudnienia,
  • stanowisko jakie pracownik zajmował, rodzaj wykonywanych przez niego zadań i przydzielonych obowiązków, z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanowisk pracy oraz czasu ich zajmowania,
  • tryb, okoliczności rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy powołując się przy tym na podstawy prawne,
  • wszystkie dane niezbędne do ustalenia wymiaru i wysokości świadczeń pracowniczych, w tym świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego, np. wymiar czasu pracy, informacje o zwolnieniach lekarskich, ilości dni wykorzystanego i niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, ewentualnych okresach w trakcie których nie były odprowadzane składki,
  • o ewentualnym zajęciu wynagrodzenia pracownika, jeśli takie miało miejsce.

Wyżej wymienione informacje są niezbędne dla prawidłowości wystawienia świadectwa, ale na życzenie pracownika jego treść może zostać rozszerzona o dane o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia, w tym premii, ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających zdobycie nowych kwalifikacji i innych.
Świadectwo pracy jest niezbitym potwierdzeniem wykonywania przez daną osobę określonej pracy na rzecz konkretnego pracodawcy. Poza znaczeniem formalnym jako dokument niezbędny chociażby do ustalenia wysokości urlopu, w przypadku kolejnego zatrudnienia jest przede wszystkim potwierdzeniem kwalifikacji i doświadczenia pracownika. Aplikując na nowe stanowisko potencjalny pracownik będzie proszony o przedstawienie dotychczasowych świadectw pracy, co będzie potwierdzeniem przebiegu kariery opisanej w CV.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.