Czym jest kredyt podatkowy?

Kredyt podatkowy polega na umożliwieniu podatnikowi zawieszenia na rok wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, a także wykazania podatku dochodowego za ten rok, i rozliczenia go w późniejszym czasie. Można więc porównać go do pozwolenia na przedłużenie terminu do opłacania zobowiązania podatkowego, i rozłożenia należnego podatku na raty.

W okresie kredytowania podatkowego nie powstaje kolejne zobowiązanie podatkowe, więc po stronie podatnika nie piętrzą się zaległości podatkowe.

Kredyt podatkowyProdukt taki może zostać zastosowany wobec podatników, którzy po raz pierwszy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Zostają oni zwolnieni z obowiązku uiszczania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy oraz składania comiesięcznych deklaracji wobec urzędu skarbowego, dotyczących wysokości dochodu osiągniętego od początku roku. Podatnicy korzystający z kredytu nie są natomiast zwolnieni z obowiązku złożenia zeznania rocznego za rok podatkowy, w którym korzystali z kredytu. Podatnik będzie zobowiązany do uiszczenia podatku w pięciu kolejnych latach, które nastąpią bezpośrednio po roku kredytowania. W każdym z tych lat wysokość wpłacanego podatku będzie wynosiła 20% podatku od dochodu uzyskanego za rok objęty zwolnieniem.

Kredyt podatkowy jest więc adresowany do osób rozpoczynających działalność gospodarczą z przedziału małych przedsiębiorstw, a aby go otrzymać, muszą one spełnić łącznie poniższe warunki:

  • rozpocząć po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • posiadać status młodego przedsiębiorcy,
  • zatrudniać co najmniej 5 pracowników na umowę o pracę,
  • osiągać przychód z działalności w wysokości minimum 1000 euro miesięcznie,
  • w roku, w którym podatnik korzysta z kredytu podatkowego, musi swój dochód rozliczyć według skali podatkowej.

Po zakończeniu roku kredytowego podatnik może zmienić sposób opodatkowania i rozliczać podatek metodą liniową.
Dodatkowym warunkiem jaki jest nałożony dla osób fizycznych jest zakaz korzystania w prowadzonej działalności ze środków trwałych i wartości niematerialnych, prawnych, i innych składników majątku, którego wartość wynosi co najmniej 10 000 euro, a które zostały mu udostępnione nieodpłatnie przez osoby zaliczane do I i II grupy podatkowej określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn, i które były wykorzystywane wcześniej przez te osoby w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, i które stanowiły ich własność.

Istnieje wyjątek, kiedy z kredytu podatkowego nie mogą korzystać firmy, mieszczące się w definicji „małego przedsiębiorcy”. Dotyczy to:

  • podmiotów, które powstały na skutek przekształcenia, połączenia, podziału podatników lub przekształcenia spółek, które nie posiadały osobowości prawnej,
  • podmioty, które nie uzyskały przychodu minimalnego w latach poprzedzających zwolnienie, tj. 1000 euro miesięcznie,
  • podmioty, które zatrudniały mniej niż 5 pracowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.